2019/06/13 bb-qwz9

Elever måste må bra för att lyckas!

Många unga lider av psykisk ohälsa. Skolan är en del av problemet, men skolan kan också vara en del av lösningen. Nu vill vi se politiker agera för att elever ska få bättre förutsättningar att lyckas i skolan!

Vi vill se en stärkt elevhälsa. Idag är det allt för stora skillnader mellan skolors elevhälsoteam vad gäller resurser, som exempelvis pengar samt närvarande och utbildad personal. Vi måste säkerställa att alla Sveriges elever har en tillgänglig elevhälsa som kan bedriva ett gediget förebyggande arbete.

Därför kräver vi att:

  1. Ett maxtak för antal elever per skolkurator, skolpsykolog och skolsköterska införs inom elevhälsan.
  2. Det öronmarks mer pengar till elevhälsan.
  3. Det statliga ansvaret för samverkan mellan elevhälsa, vård, BUP, polis, socialtjänst och andra aktörer ökar.
  4. Psykiska hälsokontroller införs.

Vi vill också se att elevskyddsombudets roll stärks. Trots att elever har flera viktiga rättigheter kopplat till elevskyddsombud har det blivit ett uppdrag som ofta faller platt. Alldeles för få elever känner idag till vad elevskyddsombuden har för uppdrag, många elevskyddsombud utses genom odemokratiska metoder, utbildningarna är undermåliga och befogenheterna i uppdraget är kraftigt begränsade. Exempelvis har elevskyddsombud rätt att delta vid möten med skolans skyddskommitte, men de har varken förslags- eller rösträtt.

Elevskyddsombuden kan ge ett direkt verklighetsperspektiv på hur det är att vara elev och vara en brygga för att skapa förståelse mellan elever och personal. För att elevskyddsombuden ska kunna ta en aktiv roll i det förebyggande arbetet med skolans arbetsmiljö, agera vid missförhållanden och vara en blåslampa gentemot skolledning kräver vi att:

  1. Det tas fram minimikrav av vad elevskyddsombudens utbildning ska innehålla.
  2. Elever ges samma mandat att påverka sin arbetsmiljö som andra yrkesverksamma i skolan och att den formuleringen som exkluderar elever från Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) tas bort.
  3. Alla elever ges årligen en generell utbildning om skolans systematiska arbetsmiljöarbete, som ska inkludera elevskyddsombudens roll.
  4. Alla elever representeras av utbildade elevskyddsombud som formellt inkluderas i det systematiska arbetsmiljöarbete.

För att skapa en bättre arbetsmiljö på skolan måste Sveriges elever få lyfta sina åsikter om vad som skulle få dem att må bättre i sin skolmiljö. Vuxna behöver lyssna och agera. Vi driver kampanjen #elevermåstemåbra för att höja elevers röster, och uppmana skolledare och politiker att vidta åtgärder.

Jennie Gustafsson – Förbundsordförande, Sveriges elevråd – SVEA


Gå in på #elevermåstemåbra för att läsa mer om vad elever behöver för att må bra i skolan!