2013/11/11 bb-qwz9

Grön Ungdoms skolpolitik

[box size=”medium” border=”full”]Vad har de politiska ungdomsförbunden för skolpolitik? 
På Engagerad.se kommer ordförandena från de olika förbunden att blogga! Idag skriver Lorentz Tovatt som är språkrör i Grön Ungdom.[/box]

Elevperspektivet måste upp på agendan!

I den politiska debatten kring skolan sätts allt för mycket fokus på lärarna och de vuxna. Och visst, det är klart att läraryrket är ett av de viktigaste yrken som finns i Sverige, och det är klart att statusen på yrket måste öka, att fler ska söka sig till lärarhögskolan och att lönerna måste följa med i utvecklingen.

Men ofta glöms det viktigaste perspektivet i skoldebatten – elevperspektivet. Vi i Grön ungdom driver framförallt två frågor kopplat till detta.

För det första måste vi inse att ungas psykiska ohälsa är ett av vår tids stora folkhälsoproblem. Den psykiska ohälsa, som främst drabbar unga tjejer och unga HBTQ-personer, beror på en rad olika saker, men en väldigt viktig komponent är skolmiljön. För det första råder det snäva och destruktiva normer och ideal inom skolan, som inte bara sprids bland elever utan också reproduceras genom undervisningen. Sexualundervisningen är ofta dålig på att väva in normkritik och kritik mot vissa skönhetsideal. Som en av riskmiljöerna för HBTQ-personer bör skolan ta ett extra stort ansvar för problematiken. Skolan är idag en arena där unga HBTQ-personer drabbas, men det är också en arena där offentliga insatser är möjliga och skulle göra stor skillnad. Därför måste normkritik och genusmedvetenhet bli en mycket större del av skolans vardagliga verksamhet. Skolan måste uppmärksamma och motverka de snäva normer som reproduceras. Sexualundervisningen måste bli bättre på att ifrågasätta tvåkönsnormen och heteronormen.

För att åtgärda problemet med ungas psykiska ohälsa krävs mer personal i skolan. Det krävs inte bara fler lärare utan också kuratorer och läkare. Som elev ska du känna att du har någon du kan vända dig till när du mår dåligt, och du ska inte behöva vänta någon vecka bara för att kuratorn inte är på plats just för tillfället.

Den psykiska ohälsan beror också mycket på den press unga känner från skolan. Allt för stort fokus ligger på prestation, betyg och karriär. Istället bör man lägga större kraft på att öka det kreativa arbetet och premiera kritiskt tänkande.

För det andra är det viktigt att vi återupprättar och ökar det demokratiska inflytandet för elever. Jan Björklund har effektivt angripit elevinflytandet i skolan genom att förbjuda möjligheten för skolor och kommuner att ha lokala skolstyrelser med elevmajoritet. Vi tycker att det i stället ska vara upp till de enskilda skolorna och kommunerna att bestämma hur de själva vill arbeta för att öka elevinflytandet och ungas engagemang i sin egen utbildning. Besluten borde tas nära klassrummen där de verkliga experterna finns: elever och lärare.

Elevers inflytande måste även öka när det gäller betygen. I dag är betyg i skolan det enda myndighetsbeslutet som inte kan överklagas. Äldre medborgare skulle aldrig finna sig i att deras framtida liv ska påverkas av myndighetsbeslut de inte kan överklaga och få prövade. Att likställa denna myndighetsutövning med all annan är därför både en principiell fråga och ett sätt att engagera elever i sin egen utbildning.

Vi måste prata mer om och med eleverna. För skolan är till för eleverna, och det är elevernas utbildning och deras engagemang som i slutändan är det viktigaste.

Lorentz Tovatt,
Språkrör Grön ungdom

Lorentz_Press_2[box border=”full”]Grön ungdom är Miljöpartiets ungdomsförbund. Vi arbetar för hållbar utveckling, en humanare migrationspolitik och en skola där alla känner sig välkomna.[/box]

 

, , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.