2016/02/19 Sveriges elevråd - SVEA

Ingen motsättning mellan inflytande och kunskap!

Under söndagkvällen lade Liberalerna fram ett förslag med stor ignorans inför både innebörd och konsekvenser om att reducera elevers inflytande i skolan. Ett förslag som, om det skulle gå igenom, inte bara kommer minska elevers motivation utan också öka ojämlikheter i skolan.

Julia och Jakob

För att börja med det mest grundläggande, vi elever ska lära oss så mycket som möjligt under de först nio obligatoriska och sedan de tre frivilliga åren i skolan. Skolan står inför många utmaningarna och frågan om hur vi ska lösa situationen är mycket komplex, det finns inga enkla svar. Därför ska det inte, utan vetenskaplig grund eller eftertanke börja lagstiftas bort saker och ting som endast har positiva effekter. Elevinflytandet gör inte bara så att elever kan känna ägandeskap och motivation inför sin utbildning, det är också en praktisk träning i demokrati och en möjlighet för lärare att vara en inkluderande ledare som är öppen och mottaglig för anpassningar i sin undervisning.

I debatten om elevinflytande slängs det med begreppen och det känns som att ingen riktigt har koll på vad inflytande egentligen innebär. Inflytande betyder möjlighet till att påverka. Det betyder inte möjligheten att bestämma. Detta innebär alltså att elevinflytande är elevernas möjlighet att påverka, det betyder inte att eleverna har makt att styra undervisningen. Har läraren välgrundade skäl att göra på annat vis så ska hen också göra så efter att eleverna informerats.

Det pratas mycket om att höja lärarens status och det används också som ett argument i debatten. Det pratas om att elevinflytandet ska ha ”gått för långt” och att undervisningen inte längre ligger den utbildade lärarens händer. Detta är dock felaktigt och om det ser ut så på skolor, så gör de skolorna fel. Elevinflytandet ska fungera som en input för att skapa individanpassning. Att begränsa och motverka att läraren ska vara en demokratisk ledare skulle dock motverka målet att höja lärares status. Vill vi ha en skola med höga resultat som i sin tur genererar status till läraren måste vi också uppmuntra och utveckla de ledarstilar som enligt forskning genererar mest kunskapsutveckling.

Många elever känner idag maktlöshet inför sin situation i skolan. Även om det är lagstiftat att elever ska ha inflytande i skolan så fungerar det i många fall mycket dåligt. Allt för många gånger delas terminsplaneringen ut i början av läsåret och eleverna får ge lite synpunkter och sedan godkänna den för att läraren i sin tur ska kunna bocka av elevinflytandet. Det är viktigt att elevinflytandet är levande och att att den demokratiska dialogen hålls igång hela tiden. Ge lärare mer verktyg och tid för att under hela året kunna föra en löpande dialog om undervisningen tillsammans med eleverna. När dialogen fungerar bra kommer också förutsättningar för individanpassning att skapas.

Svensk skola och Sveriges elever behöver inte fler förslag och lagar som strider mot forskning och som endast kommer resultera i sänkt motivation. Istället för att fokusera på att lagstifta bort elevinflytandet bör fokuset ligga på att skapa goda förutsättningar för läraren. Läraren ska kunna vara en demokratisk ledare som kan utnyttja den värdefulla inputen från eleverna för att skapa en jämlikhet och individanpassning i den svenska skolan.

Lagstifta inte bort elevinflytandet. Stärk istället upp det och utveckla arbetssättet. Låt skolan vara den demokratiska plats den ska vara.

 

Julia Lindh
Förbundsordförande Sveriges elevråd – SVEA

Jakob Amnér 
Vice Förbundsordförande Sveriges elevråd – SVEA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.