2018/03/08 bb-qwz9

Öppen utfrågning i Riksdagen om trygghet och studiero

Den åttonde mars arrangerade Utbildningsutskottet ett seminarium i Riksdagen om trygghet och studiero i skolan. Förbundsordförande Jakob Amnér deltog under förmiddagen i en panel som diskuterade barn och ungas syn på dagens situation i skolan. Den tydliga ingången Sveriges elevråd – SVEA har i frågan är att det krävs ett långsiktigt och välgrundat arbete, vi tror inte på kortsiktiga och enkla lösningar.

För att skapa trygghet och studiero i skolan vill vi bland annat se:

  • Elevhälsa: vi kräver att alla elever ska ha tillgång till en elevhälsa med utbildad personal, som har tid för det förebyggande arbetet. Ingen elev ska heller falla mellan stolarna för att kopplingen mellan skolan och vården brister.
  • Elevskyddsombud: vi tycker att arbetet med landets elevskyddsombud är otroligt undermåligt. Det saknas elevskyddsombud på alldeles för många skolor. Vi vet också att utbildningen och inkluderingen av ombuden brister kraftigt. Generellt sett kan vi också säga att elever har för dålig koll på vad skyddsombudens uppgift är, vilket gör att det ofta är en outnyttjad resurs. Garantera att alla skolor har elevskyddsombud, ge dem goda förutsättningar för deltagande och stärk ombundens roll och mandat!
  • Fler lärare: elever som blir utan stöd och hjälp har lätt att tappa fokus på undervisningen och istället störa sina klasskamrater. För att undvika detta krävs det att alla elever har utbildade och skickliga pedagoger i alla klassrum. Ingen elev ska hamna på efterkälken.
  • Personal måste agera: på alldeles för många skolor och i alldeles för många sammanhang väljer lärare att inte agera när en elev blir utsatt för kränkningar, diskriminering eller övergrepp. Det är helt oacceptabelt. Det skadar förtroendet och förstärker tystnadskulturen. Elever måste kunna räkna med att skolan har nolltolerans på riktigt!
  • Sex- och samlevnadsundervisningen: undervisningen genom en normkritisk sex- och samlevnad är otroligt viktig för att elever ska kunna bygga respekt för sig själva och för andra. För att stärka kunskapen om identiteter, kulturer och olika funktionaliteter men också för att bygga en samtyckeskultur. Vi tror att mycket av skolans problem med trygghet och studiero kan kopplas tillbaka till ett dåligt arbete med värdegrunder. Det arbetet hade kunnat stärkas genom att koppla det till sex- och samlevnadsundervisningen.
  • Internet: vi tror inte skolan har något eget ansvar att säkerställa elevers trygghet på internet. Dock ser vi det som ett samhällsgemensamt ansvar, där skolan spelar en viktig roll. Att unga får lära sig om algoritmer, integritet, yttrandefrihet och källkritik är absolut nödvändigt. Det är också viktigt att skolan har ett nära samarbete med polis, socialtjänst, ungdomsmottagningar, primärvård och BUP för att kunna arbete med frågan om trygghet på nätet tillsammans.
  • Resursfördelning: vi anser att staten måste gå in och ta ett större ekonomisk ansvar för skolan. Vi tror att den bristande jämlikheten är en bidragande orsak till otrygghet och bristande studiero. Därför ser vi att det är viktigt att skolpengen ses över och reformeras så att fördelningen snarare baseras på behov och förutsättningar, än det per-capita-baserade system som vi har idag.

Det är några av förslagen Jakob lyfte under panelsamtalet. Det viktigaste budskapet är dock att det inte är de enkla lösningarna, som mobilförbud eller reducerat elevinflytande, som kommer råda bot på problemen. Det krävs mer än så!