2018/10/30 bb-qwz9

Skolbibliotek – En viktig faktor för en likvärdig skola!

“Läsförmågan är grunden för allt lärande i skolan”, så sa min lärare till mig  i femte klass samtidigt som vi satte oss i en av sofforna i skolbiblioteket med en av Harry Potter-böckerna. Tillsammans hade vi lagt upp en plan för min läsning, då jag hade lite problem. Det gick långsamt och jag blev lätt uttråkad, vilket också tydligt började gå ut över skolarbetet och min inlärning. Tillsammans skulle vi se till att jag kom igång. Vi hittade böcker som intresserade mig och som låg på en bra nivå, läste tillsammans och diskuterade innehållet. Att läsa skönlitterära böcker tillsammans hjälpte mig stort, både att det hade hade starkt positiv effekt på mina skolresultat och att det fick upp mina ögon för hur fantastiskt läsning kan vara.

Sveriges elevråd – SVEA håller med om att läsförmågan är ett av de viktigaste verktygen för att ta till sig nya kunskaper, utveckla kreativitet och bredda sin förståelse. Skolan har därmed ett viktigt uppdrag att säkerställa att eleverna genom undervisningen får goda förutsättningar att lära sig läsa. Vi tror dock inte att det räcker att införa fler lästillfällen i undervisningen. För att göra läsningen till något relevant, tilltalande och meningsfullt är ett välutrustat skolbibliotek med utbildade skolbibliotekarier en viktig förutsättning.

Vi har en lag om att alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek. Trots detta finns det stora brister i likvärdigheten. Otydligheten i vad ett skolbibliotek ska vara innebär att det på vissa skolor är ett par dammiga bokhyllor som bemannas av en lärare som har rollen som skolbibliotekarie några timmar i veckan. På andra skolor är det istället ett välutrustat bibliotek, som är trivsamt, med utbildade skolbibliotekarier där skolbibliotekets verksamhet integreras i undervisningen. Skillnaderna är enorma, och med bakgrund i hur viktiga vi anser att skolbiblioteken är för läslusten och lärandet blir det en faktor för skolans övergripande likvärdighetsproblem.

Vi vill därför se tydligare krav om vad skolbiblioteken ska utformas och krav om antal bibliotekarier i kombination med att skolans finansieringssystem ses över. Skolbiblioteken är en kostnad med långsiktiga effekter som kräver långsiktiga investeringar. Det ekonomiska systemet för skolan gör att många huvudmän idag gör besparingar på skolverksamheten samtidigt som staten försöker täcka upp med många olika administrativt tunga och tillfälliga statsbidrag, det är ohållbart. Det är ett ineffektivt system som inte välkomnar långsiktiga investeringar. Vi vill att skolans finansieringssystem ses över och att staten går in och tar ett större ekonomiskt ansvar för en jämlik skola.

Genom tydliga lagkrav och ett bättre finansieringssystem kommer det finnas bättre förutsättningar för att alla skolor att vara utrustade med ett ordentligt skolbibliotek. Det ska vara bibliotek som har en rik mångfald på böcker och som är en tillgänglig och inbjudande mötesplats. En förutsättning som vi ser för att skapa detta och för att väcka elevernas intresse är att skolbiblioteket utformas och hålls levande i dialog med skolans elever. Jag hade tur som hade en lärare i mellanstadiet som tog sig an rollen både som lärare och skolbibliotekarie som hjälpte mig hitta läsning. En bra och likvärdigt skolsystem bygger dock inte på tur. Vi behöver se över finansieringssystemet och skärpa kraven för alla elevers rätt till ett fungerande skolbibliotek!  

 

Jakob Amnér, förbundsordförande Sveriges elevråd – SVEA