2018/09/07 bb-qwz9

Sveriges elevråd – SVEAs kravlista!


På söndag är det val. Vi vill därför passa på att uppmuntra alla som har möjlighet att rösta, att nyttja den demokratiska rättigheten, både för sig själv och för alla de som inte har rätt att rösta. Här nedan listar vi både de viktigaste skolfrågorna i valet, vad vi anser att alla som ska rösta ska ha i åtanke men också en lista med reformer vi vill se bli verklighet under den kommande mandatperioden.

Utifrån att vi är en organisation för och av elever blir skolfrågan naturligtvis den viktigaste frågan för oss i valet. Samtidigt står skolan inför flera stora utmaningar som det ligger i hela samhällets intresse att hantera. För att nämna några så har omkring 1 av 5 elever har inte uppnått gymnasiebehörighet efter 9 år i grundskolan, tryggheten och studieron är ett eftersatt område, betygen är orättvisa och rättsosäkra och den psykiska ohälsan håller på att lamslå stora delar av en hel generation. Det här innebär att skolfrågan kommer vara en av de allra viktigaste för den  nyvalda regeringen att hantera.

Vi kräver ett tydligt, långsiktigt och gärna blocköverskridande ledarskap och ett politiska agerande för att motverka de stora problem som finns idag. Vi har fått nog av onödigt tjafs, innehållslösa motioner och propositioner och symbolpolitik. Detta är något som vi anser har skadat skolans utveckling och i förlängningen drabbat många elever hårt. För att möta problemen krävs långsiktig, gärna blocköverskridande och välförankrade lösningar som har sin utgångspunkt i vad som är bäst för eleverna.

Inför valet 2018 har vi, Sveriges elevråd – SVEA lanserat ett valmanifest för att sätta elevperspektiv på valdebatten. Det är ett manifest med reformförslag som både angriper flera stora systematiska problem till förslag som ska stärka ställningen för elever som individer. Vi vill ha en jämlik och kvalitativ skola där alla elever kan känna sig trygga och motiverade. Därför vill vi se att det reformpaket med 36 reformer utifrån 8 olika områden som manifestet består av får stort genomslag i skolpolitiken under den kommande mandatperioden.

Sveriges elevråd – SVEA kräver att:

Rättssäkra betygen, nu!

 1. Elever garanteras en rättssäker betygssättning och bedömning
 2. Rätten att överklaga betyg införs i skolan
 3. Både lärare och elever involveras i en revidering av kunskapskraven
 4. Det tillsätts en utredning kring nationella provens syfte och utformning

Elever måste mår bra för att lyckas! 

 1. Ett maxtak för antal elever per skolkurator, skolpsykolog och skolsköterska införs inom elevhälsan
 2. Det öronmarks mer pengar till elevhälsan
 3. Det statliga ansvaret för samverkan mellan elevhälsa, vård, BUP, polis, socialtjänst och andra aktörer ökar
 4. Psykiska hälsokontroller införs

Likvärdighet

 1. Skolpengen reformeras
 2. Staten ska ta över det ekonomiska ansvaret från kommunerna
 3. Kunskapskraven skrivs om för att säkerställa att alla elever garanteras en jämlik kunskapsuppföljning
 4. Det tillämpas tydligare nationella riktlinjer kring bedömning, betyg och skolans uppdrag

Skoldemokrati

 1. Begreppet skoldemokrati ska skrivas in i skollagen som strukturell form för beslutsfattande inom varje enskild skolenhet
 2. Skolans personal har den kompetens som krävs för att engagera och inkludera elever i demokratiska processer
 3. Elevråden ska få det stöd de behöver för att bedriva kvalitativ verksamhet och genom lagreglering inkluderas i skolans beslutsprocesser
 4. Elevrådens rätt att vara fristående och demokratiska föreningar på skolan säkerställs
 5. Engagemang i elevråd är formellt meriterande

Skolval

 1. Alla elever har lagstadgad rätt till minst ett besök hos studie- och yrkesvägledaren per läsår från och med åk 4
 2. Legitimationskrav införs för studie- och yrkesvägledare
 3. Obligatoriskt skolval införs
 4. Det tillsätts en utredning för att ta fram en modell för urvalsprinciper som verkar för en större mångfald i elevsammansättningen
 5. Det fria skolvalet behålls, men också att det ställs hårdare krav på de som driver skolor, genom att bland annat öka insynen och testa lämpligheten för huvudmännen

Arbetsmiljö

 1. Det statliga stödet för att rusta upp skolans lokaler finns kvar efter 2018, att resurserna ökar och att ansökningsprocessen blir lättare
 2. Det ställs tydligare krav och hårdare uppföljning mot skolor som inte agerar för att stärka den fysiska arbetsmiljön
 3. Det råder absolut nolltolerans mot alla former av trakasserier, kränkningar och övergrepp på alla skolor
 4. Inkludera utbildning om kränkningar i lärarutbildningen och ge fortbildning till befintlig skolpersonal

Sex- och samlevnad

 1. Utformningen av och ansvaret för sex- och samlevnadsundervisningen ses över
 2. Sex- och samlevnadsperspektiv inkluderas i alla relevanta lärarutbildningar
 3. Det säkerställs att all personal har relevant kompetens inom ämnet
 4. Det finns uppdaterat och tillgängligt material för undervisningen
 5. Sex- och samlevnadsundervisningen tydligare kopplas till värdegrundsarbetet
 6. Tydligare uppföljning av lagkravet kring antal elevskyddsombud genomförs för att säkerställa att det efterföljs

Elevskyddsombud

 1. Det tas fram minimikrav av vad elevskyddsombudens utbildning ska innehålla
 2. Elever ges samma mandat att påverka sin arbetsmiljö som andra yrkesverksamma i skolan och att den formuleringen som exkluderar elever från Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) tas bort.
 3. Alla elever ges årligen en generell utbildning om skolans systematiska arbetsmiljöarbete, som ska inkludera elevskyddsombudens roll
 4. Alla elever representeras av utbildade elevskyddsombud som formellt inkluderas i det systematiska arbetsmiljöarbete

Vi hoppas att alla ni som har rösträtt granskar partierna och röstar på ett parti som har elevernas bästa i fokus. Ett parti som prioriterar kvalitet i undervisningen och arbetsmiljön i skolan, som värderar alla människors lika värde och som på allvar vill säkerställa likvärdigheten i skolsystemet.   

Till den kommande regeringen vill vi också säga;  Vi räknar med att ni tar våra krav på allvar. Vi tillför ett viktigt perspektiv, vi har en tydlig problembild och vi ger svar på tal hur vi ska komma åt flera av de stora utmaningarna. Det är tillsammans som vi bygger en starkare skola.

Jakob Amnér, Förbundsordförande Sveriges elevråd – SVEA
Jennie Gustafsson, Vice förbundsordförande Sveriges elevråd – SVEA