Valmanifest: Elevskyddsombud

Maja Sjögren,

 

Skolan är Sveriges största arbetsplats och eleverna är den största gruppen där. Vår erfarenhet är dock att det i många fall är de anställda på skolan som blir lyssnade på när det diskuteras arbetsmiljö. Att elever är de som skolan är till för och att de spenderar mycket tid där får inte glömmas bort.

För att lyckas i skolan är det viktigt att elever känner sig trygga och mår bra. För att uppnå detta krävs det att eleverna inkluderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet, genom att alla elever representeras av utbildade elevskyddsombud. Trots lagkrav är det många elever som saknar företrädare i arbetsmiljöarbetet och många elevskyddsombud som inte får den utbildning de har rätt till för att klara uppdraget.

En viktig grund för att elevskyddsombuden ska kunna representera elevernas röst i arbetet, är att alla elever på skolan känner till syftet och rättigheterna kring uppdraget. Detta för att valet av skyddsombud ska kunna ske på ett så bra och demokratiskt sätt som möjligt. Utöver det behöver skyddsombuden en genomgående utbildning, tid för uppdraget och all nödvändig information på ett tillgängligt sätt.

Sveriges elevråd – SVEA kräver att:

– Tydligare uppföljning av lagkravet kring antal elevskyddsombud genomförs för att säkerställa att det efterföljs

– Det tas fram minimikrav av vad elevskyddsombudens utbildning ska innehålla

– Elever ges samma mandat att påverka sin arbetsmiljö som andra yrkesverksamma i skolan och att den formuleringen som exkluderar elever från Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) tas bort.

– Alla elever ges årligen en generell utbildning om skolans systematiska arbetsmiljöarbete, som ska inkludera elevskyddsombudens roll

– Alla elever representeras av utbildade elevskyddsombud som formellt inkluderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet

 

Läs hela valmanifestet här:  http://www.valmanifest.org