2018/08/23 bb-qwz9

Valmanifest: Likvärdighet

 

Jennie Gustafsson,

Oavsett vilken stadsdel eller kommun en skola ligger i, om den är offentlig eller fristående, om den ligger i en tätort eller på landsbygden, ska den vara lika bra som alla andra skolor. Ekonomiska förutsättningar samt tolkningar av läroplaner, kursplaner och andra styrdokument får inte skilja sig från skola till skola. Därför är det viktigt med nationellt stöd, tydliga krav och bra uppföljning.

Elevers lärande och välbefinnande ska alltid stå i fokus. Vinstuttag, lärarbrist eller olika prioriteringar ska inte längre begränsa kvalitén på undervisningen eller arbetsmiljön i skolan. För att säkerställa likvärdighet krävs det ett ökat statligt ekonomiskt ansvar. Det ska göras genom att resursfördelningen mellan skolor ska ta socioekonomiska och kompensatoriska aspekter i hänsyn istället för en strikt per capita-fördelning.

Det krävs också ökade och tydligare nationella riktlinjer kring undervisning, bedömning och implementering av skolans två komplementerande uppdrag. Att det på nationell nivå tas fram vägledning för att integrera kunskaps- och värdegrundsarbetet i vartannat är essentiellt för att elevers tillgång till en bättre och mer demokratisk skola säkerställs.

Sveriges elevråd – SVEA kräver att:

–       Skolpengen reformeras

–       Staten ska ta över det ekonomiska ansvaret från kommunerna

–       Kunskapskraven skrivs om för att säkerställa att alla elever garanteras en jämlik      kunskapsuppföljning

–       Det tillämpas tydligare nationella riktlinjer kring bedömning, betyg och skolans uppdrag

 

Hela valmanifestet kan du läsa här: valmanifest.org