Valmanifest: Sex- och samlevnad

Mathilda Åström,

 

Vårt samhälle är fullt av normer och skolan är inget undantag. Att känna sig trygg i skolan är en förutsättning för att kunna ta till sig kunskap, och en del i att skapa trygghet är att undervisningen genomsyras av normkritik.

Sex- och samlevnadsundervisningen ska genom ämnesintegrering genomsyra utbildningen, vilket ofta faller bort. Detta utgör en grund för ohälsa och kan exkludera elever från undervisningen, eftersom dess upplägg många gånger brister. Sex- och samlevnadsundervisningen är en av nycklarna för att komma åt samhällets problem med sexuella trakasserier, övergrepp och kränkningar. Men för att detta ska vara möjligt, förutsätter det att undervisningen genomsyras av ett normkritiskt perspektiv som tar hänsyn till alla elever. Att elever i samband med undervisningen upplever kränkningar från såväl andra elever som lärare är aldrig okej, och är en rotad faktor till skolans problem inom området.

En betydande orsak till att sex- och samlevnadsundervisningen brister är att många lärare saknar verktyg för att bedriva undervisningen. Ämnet ska behandla många svåra områden såsom prostitution, övergrepp och rasism. Brister i ämnesintegreringen uppstår i samband med avsaknaden av ansvar och verktyg, vilket ofta lämnar elever med en obefintlig eller bristfällig sex- och samlevnadsundervisning. Detta gör att ämnets utformning och upplägg måste ses över för att säkerställa elevers tillgång till kvalitativ undervisning.

Sveriges elevråd – SVEA kräver att:

–       Utformningen av och ansvaret för sex- och samlevnadsundervisningen ses över

–       Sex- och samlevnadsperspektiv inkluderas i alla relevanta lärarutbildningar

–       Det säkerställs att all personal har relevant kompetens inom ämnet

–       Det finns uppdaterat och tillgängligt material för undervisningen

–       Sex- och samlevnadsundervisningen tydligare kopplas till värdegrundsarbetet

 

Läs hela valmanifestet här: http://www.valmanifest.org/