Valmanifest: Skoldemokrati

En demokratisk skola skapar ett demokratiskt samhälle. Skoldemokrati är den strukturella formen för hur beslut ska fattas i skolan, vilken innefattar elever såväl som personal. Därför måste elevinflytande följas upp nationellt för att säkerställa att elever naturligt inkluderas i skolans beslutsprocesser.

Elevinflytande är en viktig del av skoldemokratin, men är inte synonym med den. Enligt skolans styrdokument ska skolans utvecklingsarbete ske demokratiskt och eleverna måste inkluderas i arbetet. Elevrådet är ett forum som underlättar inkluderingen genom att representera och föra fram elevers röst. Dock är det viktigt att elevrådet är en fristående organisation som är öppen för alla och inte styrs av personal.

I en välfungerande skoldemokrati krävs transparens i beslutsprocesser och att alla har kunskap om såväl elevers rättigheter som skyldigheter. Detta för att skapa förutsättningar för en god dialog mellan personal och elever. Detta möjliggör också att beslut som fattas för elever kan fattas med elever för att nå bästa möjliga lösning.

Sveriges elevråd – SVEA kräver att:

–       Begreppet skoldemokrati ska skrivas in i skollagen som strukturell form för beslutsfattande inom varje enskild skolenhet

–       Skolans personal har den kompetens som krävs för att engagera och inkludera elever i demokratiska processer

–       Elevråden ska få det stöd de behöver för att bedriva kvalitativ verksamhet och genom lagreglering inkluderas i skolans beslutsprocesser

–       Elevrådens rätt att vara fristående och demokratiska föreningar på skolan säkerställs

–       Engagemang i elevråd är formellt meriterande


Läs mer på valmanifest.org!